ТЕЛА И КОМИСИИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Стручен совет


1. Александар Ацевски – Претседател
2. Александар Георгиевски – член
3. Јован Димовски - член
Комисија за прием на нови клубови
 
1. Ицо Колевски – Претседател
2. Ивица Димовски – член
3. Зоран кирковски – член
Комисија за едукација и лиценцирање на тренери

1. Александар Ацевски – Претседател
2. Виктор Велинов – член
3. Андреј Димитров – член
Дисциплинска комисија


1. Кире Најдов – Претседател
2. Димитар Трајковски – член
3. Даниел Костадиновски – член

 
ДАН Комисија

1. Александар Ацевски – Претседател
2. Виктор Велинов – член
3. Горан Мицковски – член
4. Андреј Димитров – член
5. Ева Димитровска - член
Судиска комисија


1. Христијан Јованов – Претседател
2. Александар илиевски – член
3. Кире Иванов – член

 
Маркетинг и медиумска комисија

1. Милена Славковиќ – Претседател
2. Ристо Цакончевски – член
3. Роберто Петров – член

 
Здравствена комисија


1. Др. Александар Митовски – Претседател
2. Др. Милан Велков – член
3. Физиотерапевт - Тана Георгиевска – член